Parendame klassisidusust, ühendades noori, loodust, kooli ja kogukonda

Ühiskondlik muutus läbi tervema ja teadlikuma noorte põlvkonna, toetades haridussüsteemi.

MEIE MISSIOON

Loome noortele positiivse ja turvalise keskkonna, edendame klassisidusust, noorte enesekindlust ja julgust ning soodustame isiklikku eneseteostust haridusteel.

Keskendume looduslähedastele tegevustele, põimides mitmekesised informaalõppel põhinevad mooduleid ja tõenduspõhiseid praktikaid.

Olulisel kohal on kogukonna kaasamine ja põlvkondade vahelise kontakti loomine, tuues kokku noored, õpetajad ja lapsevanemad, et toetada noorte arengut.

KLAPP Programm

KLAPP programm keskendub klassisiseste suhete tugevdamiseleja noorte arengu toetamisele koolikeskkonnas ja väljaspool kooli. Programm avab varjatud grupidünaamikaid ja väljakutseid klassis, kasutades selleks metsakeskkonda, kus noortele tavapärased klassiruumipiirangud ei kehti. Peame oluliseks koolikogukonna, eriti lastevanemate aktiivset kaasamist programmi kõigis etappides, et toetada noorte arengut koolikeskkonnas ja väljaspool kooli. 

KLAPPi fookuses on kolmepäevane metsamatk, mille käigus kaks retkejuhti juhendavad  ja toetavad klassi kogemuste avastamisel. Retk tugineb muuhulgas Deci & Ryani, enesemääratlemise teooria kolmele elemendile – autonoomiale, kompetentsustundele ja kuuluvustundele, aidates noortel arendada iseseisvust, avastada oma tugevusi ja tunda end osana grupist. Nende kolme elemendi tagamine aitab luua noortele aluse terviklikuks arenguks ja õpihuvi tekkeks. 

Retkejuhtide roll on turvalise keskkonna tagamine ja grupi protsesside toetamine kogu programmi kestel. See annab võimaluse tagasisidestada koolile ja vanematele retkel nähtut, luues võimaluse tekkinud probleemide ühiseks lahendamiseks. KLAPP soodustab kodu ja kooli koostööd, võimaldades noortel ja vanematel avastada uusi võimalusi suhtlemiseks ning tõhustades vastastikust mõistmist. 

Ühendades noorsootöö põhimõtteid ja metsaretke põnevust, aitab KLAPP kaasa noorte arengule, toetades nende eneseavastust, iseseisvust ja sotsiaalsete oskuste arengut, soodustades seeläbi klassis turvatunde teket ja paremat läbisaamist, mis on oluline haridustee edukaks jätkamiseks. 

Programmi moodulid

KLAPP hõlmab mitmekesiseid mitteformaal- ja informaalõppel põhinevaid mooduleid, mis on integreeritud programmi peamisse tegevusse – klapp retke. Need moodulid aitavad saavutada programmi põhieesmärke: tugevdada klassi ühtekuuluvust, arendada sotsiaalseid oskusi ja tõsta noorte enesetõhusust.

 • Kriisiks Valmisoleku Moodul, sealhulgas Esma- ja Hädaabi

 • Eneseregulatsiooni, Digitaalse Hügieeni ja Une Moodul

 • Suhtlemise Moodul ja Taastava Õiguse meetod

 • Liikumise ja Tervisliku Toitumise Moodul

 • Identiteedi Moodul

 • Kliima moodul

20465

2024 AASTA KEVADEKS OTSESED KASUSAAJAD

2

METSAMAJA

394

KLAPP RETKE

2

TEADUSTÖÖD

MILLELE KESKENDUME 

 • Klassisiseste suhete tugevdamine ja noorte arengu toetamine koolikeskkonnas ja väljaspool 
 • Noorte iseseisvuse arendamine, avades nende tugevusi ja tõstes esile grupis osalemise tähtsust 
 • Omavaheliste sotsiaalsete oskuste arendamine 
 • Metsas liikumine ja toimetulek 
 • Kodu ja kooli vaheline koostöö 

 MILLEST LÄHTUME 

 • Maslow’ inimvajaduste hierarhia 
 • Noorte positiivse arengu teooria 
 • Mitteformaalõppe meetodid
  Taastava õiguse meetodid 
 • Noorsootöö kutse-eetika 
 • Deci & Ryani enesemääratlemise teooria kolm elementi: autonoomia, kompetentsustunne ja kuuluvustunne 
 • TÜ uuringukeskuse analüüs KLAPP programmi positiivsest mõjust 
 • Looduskeskkonna toetav mõju 

MEIE VÄÄRTUSED PROGRAMMIS 

 • Parema hariduse ja sotsiaalse arengu kogemus, mis mõjutab õpilaste, koolide ja kogukondade heaolu ja kasvu 
 • Panus noorte füüsilise ja vaimse tervise heaolule 
 • Koolikiusamise ja suhtlemisprobleemidesse sekkumise julgus ja nende ennetamine 
 • Usaldusväärse ja loova keskkonna loomine 
 • Noortele klassiruumis turvatunde tekitamine ja parema läbisaamise soodustamine nende haridustee edukaks jätkamiseks