KLAPP – rohkem kui seiklus!

KLAPP programm keskendub klassisiseste suhete tugevdamiseleja noorte arengu toetamisele koolikeskkonnas ja väljaspool kooli. Programm avab varjatud grupidünaamikaid ja väljakutseid klassis, kasutades selleks metsakeskkonda, kus noortele tavapärased klassiruumipiirangud ei kehti. Peame oluliseks koolikogukonna, eriti lastevanemate aktiivset kaasamist programmi kõigis etappides, et toetada noorte arengut koolikeskkonnas ja väljaspool kooli. 

KLAPPi fookuses on kolmepäevane metsamatk, mille käigus kaks retkejuhti juhendavad  ja toetavad klassi kogemuste avastamisel. Retk tugineb muuhulgas Deci & Ryani, enesemääratlemise teooria kolmele elemendile – autonoomiale, kompetentsustundele ja kuuluvustundele, aidates noortel arendada iseseisvust, avastada oma tugevusi ja tunda end osana grupist. Nende kolme elemendi tagamine aitab luua noortele aluse terviklikuks arenguks ja õpihuvi tekkeks. 

Retkejuhtide roll on turvalise keskkonna tagamine ja grupi protsesside toetamine kogu programmi kestel. See annab võimaluse tagasisidestada koolile ja vanematele retkel nähtut, luues võimaluse tekkinud probleemide ühiseks lahendamiseks. KLAPP soodustab kodu ja kooli koostööd, võimaldades noortel ja vanematel avastada uusi võimalusi suhtlemiseks ning tõhustades vastastikust mõistmist. 

Ühendades noorsootöö põhimõtteid ja metsaretke põnevust, aitab KLAPP kaasa noorte arengule, toetades nende eneseavastust, iseseisvust ja sotsiaalsete oskuste arengut, soodustades seeläbi klassis turvatunde teket ja paremat läbisaamist, mis on oluline haridustee edukaks jätkamiseks.